Gassen in containers

Blootstelling aan gassen en/of dampen aanwezig in containers

Gassen in containers, bij het openen van containers bestaat het risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

  • Om aantasting van de lading door ongedierte te voorkomen, worden containers in  het land van herkomst behandeld met bestrijdingsmiddelen.
  • Containers met stuw- en verpakkingshout (waaronder pallets) worden in het land  van herkomst vanwege internationale regelgeving vaak gegast om verspreiding  van uitheemse insecten te voorkomen.
  • De container kan gevaarlijke stoffen vervoeren waarvan de verpakking kapot is  gegaan.
  • Bij sommige producten komen stoffen vrij die gebruikt zijn bij de fabricage.
  • Processen (chemische) in de lading kunnen leiden tot het vrijkomen van stoffen.

In sommige gevallen is de ontvanger op de hoogte van containers die gevaarlijke stoffen vervoeren, zoals dat ook te zien in is de luchtvaart. Dan kan de werkgever maatregelen nemen ter bescherming van het personeel. Maar soms weet hij niet of er gevaarlijke stoffen in de container aanwezig kunnen zijn. Bovendien is dan ook niet bekend om welke stoffen het gaat.

Gevaarlijke stof Wettelijke grenswaarde:
Methylbromide 1 mg/m3 (advies gezondheidsraad)
Fosfine 0,14 mg/m3
1,2- dichloorethaan 7 mg/m3
Benzeen  3,25 mg/m3
Tolueen 150 mg/m3
Formaldehyde 0,15 mg/m3

Gassen in containers!

De Arbeidsinspectie controleert of bij de werkgever het gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging of brand bij containers bekend is. Daarbij onderzoekt de inspecteur of:

• De risico’s bij het betreden of lossen van gasverdachte containers zijn in kaart gebracht.
• Goede indeling in containerstromen.
• Indeling meetprotocollen voor de verschillende  containerstromen zijn opgesteld.
• Onderzoek wordt door een – gecertificeerd – deskundige uitgevoerd (bijvoorbeeld een  gassingsleider ruimtegassingen,een gecertificeerd gasdeskundige of een  doelmatig voor deze specifieke taak opgeleide werknemer).
• Grenswaarden (eventueel door de werkgever) zijn vastgesteld.
• Afhankelijk van het resultaat van het onderzoek adequate maatregelen zijn getroffen.
• Werknemers voorlichting en instructie hebben ontvangen.
• Voldoende toezicht.

Gassen in containers

Als er onvoldoende onderzoek heeft plaatsgevonden, kan de Arbeidsinspectie een waarschuwing of een boete geven. Dat geldt ook als er geen doeltreffende maatregelen zijn genomen om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen tot onder de grenswaarde te reduceren. Bij ernstig gevaar kunnen de werkzaamheden stilgelegd worden.